Uncategorized

ליסינג| קניית מאזדה מלינסינג | מאזדה 3 החדשה – מאזדה 3 מליסינג

frankenstein-160358_640
Written by Flyn

מאזדה 3 מליסינג

 

החלטתם לקנות מאזדה 3 מליסינג. יפה מאוד. מה זה אומר? מהם השלבים של קניית רכב מליסינג וכיצד אתם אמורים לשלם עליו? קניית מאזדה 3 מליסינג היא קניית מכונית בתשלומים מחברת הליסינג באופן שבו בשלב הראשוני של העברת התשלומים עדיין לא מועברת הבעלות על הרכב. באותו שלב הקונה הפוטנציאלי נותר במעמד של חוכר בלבד. רק לאחר העברת מלוא התשלום על הרכב, לאחר סיום תקופת החכירה, תועבר הבעלות על הרכב לידי הקונה.

 

בשלב הראשון של קניית מאזדה 3 מליסינג ייקבע בין חברת הליסינג לבין הקונה מהו גובה תשלום המקדמה שעליו לשלם. גובה המקדמה נגזר מהעלות הכוללת ומשוויו של הרכב הספציפי שבו מדובר. מתוך השווי הזה ישלם הקונה אחוז מסוים עם החתימה על הסכם הליסינג. הגובה המינימלי של המקדמה ייקבע על ידי חברת הליסינג, אך ללקוח יכולה להיות השפעה והוא יכול להגדיל את המקדמה. הגדלת המקדמה עשויה להיות לטובתו משום שהיא תשפיע על התשלומים החודשיים שיידרש לשלם במהלך תקופת החכירה של הרכב. ככל שהמקדמה שישלם תהיה גבוהה יותר, כך ירד גובה התשלומים החודשיים שיידרש לשלם במהלך תקופת חכירת מאזדה 3 מליסינג.

במהלך חודשי החכירה יוצא אל הפועל השלב השני של התשלום על הרכב – העברת תשלומים חודשיים קבועים מהלקוח לחברת הליסינג. אם יחליט הלקוח לקנות את הרכב עם סיום תקופת החכירה, ייחשבו התשלומים החודשיים הללו כחלק ממחיר הרכב. מדובר למעשה באופציה לרכישת רכב במימון חיצוני. במקום לקחת מהבנק הלוואה לצורך קניית הרכב ולשלם אותה בתוספת ריבית, מממנת חברת הליסינג עבור הלקוח את הרכישה של המאזדה 3 מליסינג ומאפשרת לו לשלם על הרכב בתשלומים.

עם סיום תקופת החכירה של הרכב יועמדו בפני הלקוח כמה אפשרויות: אפשרות אחת היא רכישה מלאה של הרכב. הוא יידרש לשלם את יתרת התשלום עבור המאזדה 3 מליסינג שקנה שנים ספורות קודם לכן. עם העברת יתרת התשלום תועבר הבעלות על הרכב לרשותו באופן מלא ומוחלט. אפשרות שנייה היא עסקת טרייד אין שבה יחליף הלקוח את הרכב שבו נסע עד עתה ברכב מדגם אחר ויחדש את הקשר העסקי עם חברת הליסינג. כך, עם התפוגגות הסכם החכירה על המאזדה 3 מליסינג שהיתה ברשותו עד עתה יחתום על הסכם חכירה חדש על מכונית מאזדה 3 מליסינג אחרת או על כל מכונית אחרת שברשות חברת הליסינג ושהוא מעוניין בה באותה עת.

About the author

Flyn

Leave a Comment